Obchodní podmínky

BEAUTY BODY CLINIC, Kosmická 17 a 19, 149 00 Praha 4 – Háje

Judita Halvová, IČO: 64417441, se sídlem Emilie Hyblerové 524/11, 149 00, Praha – Háje, podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 6091

Úvodní ustanovení

 1. BEAUTY BODY CLINIC zahrnuje kliniku estetické medicíny,  která poskytuje zákazníkům zejména zdravotní služby v oblasti dermatovenerologie a chirurgie, a kosmetický a kadeřnický salon, který poskytuje svým zákazníkům služby v oblasti kadeřnictví a kosmetiky za podmínek stanovených právními předpisy, smlouvou o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) a těmito Obchodními podmínkami.  Provozovatelem BEAUTY BODY INSTITUTE je Judita Halvová, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, IČ: : 64417441, se sídlem Emilie Hyblerové 524/11, 149 00, Praha – Háje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 60912 (dále jen „Poskytovatel“). Adresa provozovny a poštovní adresa pro doručování Poskytovateli je pro BEAUTY BODY CLINIC: Kosmická 19, 149 00 Praha 4, telefonní číslo Poskytovatele je: +420 720 980 530, adresa pro doručování elektronické pošty: info@bbclinic.cz, pro kosmetická ošetření: Kosmická 17, 149 00 Praha 4, telefonní číslo Poskytovatele je: + 420 777 957 458 nebo +420 272 657 133, adresa pro doručování elektronické pošty: info@bbstudio.cz. Pro účely těchto Obchodních podmínek se „Službou“ nebo „Službami“ rozumí pouze služby poskytované prostřednictvím BEAUTY BODY CLINIC v oblasti estetické medicíny a služby v oblasti kosmetiky.
 2. Klientem je každá osoba, které jsou poskytovány Služby prostřednictvím Poskytovatele (dále jen „Klient“).
 3. Jsou-li Klientovi poskytovány Služby prostřednictvím BEAUTY BODY CLINIC, může se jednat o zdravotní Služby na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatelem zdravotních služeb je Poskytovatel.
 4. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele, které vzniknou v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytnutí Služby.

Způsob a podmínky poskytování služeb

 1. Klient se pro poskytnutí Služeb BEAUTY BODY CLINIC objednává telefonicky na tel. č.:: +420 720 980 530 nebo e-mailem na spojení: info@bbclinic.cz nebo osobně na adrese Kosmická 19, 149 00 Praha 4, pro poskytnutí kosmetických služeb na tel. č.: + 420 777 957 458 nebo +420 272 657 133, e-mailem na spojení:info@bbstudio.cz nebo osobně na adrese Kosmická 17, 149 00 Praha 4. Termín návštěvy platí až po jeho potvrzení ze strany Poskytovatele.
 2. Poskytovatel je oprávněn pro potvrzení objednaného termínu poskytnutí Služby požadovat po Klientovi zaplacení zálohy na Služby (dále jen „Záloha“). Pokud není požadovaná Záloha zaplacena, není Poskytovatel povinen potvrdit Klientovi termín návštěvy.
 3. Při prvním objednání bude Poskytovatel po Klientovi požadovat následující údaje: jméno a příjmení Klienta, rodné číslo, korespondenční adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Odmítne-li Klient uvedené údaje Poskytovateli předat, není Poskytovatel povinen potvrdit mu termín návštěvy. Údaje poskytnuté Klientem podle tohoto odstavce budou Poskytovatelem použity výhradně pro účely komunikace s Klientem.
 4. V případě, že se Klient nemůže dostavit na plánovanou návštěvu, jejíž termín mu byl Poskytovatelem potvrzen z důvodu neočekávaných událostí, je povinen toto neprodleně sdělit Poskytovateli v souladu s článkem V. odst. 1 těchto Obchodních podmínek.
 5. Poskytovatel neručí za správnost provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního postupu při poskytování Služeb, jestliže Klient poruší své povinnosti podle článku III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek.
 6. Před zahájením poskytování Služeb Poskytovatel informuje Klienta o navrženém postupu při poskytnutí Služeb včetně možných účinků, případných rizik a alternativních možností poskytnutí Služeb. Současně ho seznámí s doporučovanou následnou péčí po poskytnutí Služeb, je-li tomu potřeba. Jsou-li Klientovi poskytovány zdravotní Služby, po provedeném vyšetření vysvětlí Poskytovatel Klientovi jeho zdravotní stav a péči o zdraví při dalším postupu. Není-li Klient svéprávný, poskytne potřebná vysvětlení a informace Poskytovatel jeho zákonnému zástupci.
 7. Tyto informace budou Klientovi dále sdělovány vždy, bude-li to s ohledem na průběh poskytování Služeb účelné. Před zahájením poskytování Služeb je Klient oprávněn klást Poskytovateli otázky vztahující se k poskytovaným Službám.
 8. Před zahájením poskytování Služeb je Klient povinen podepsat svobodný a informovaný souhlas s poskytnutím Služeb (dále jen „Souhlas“) a vyplnit přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek – Dotazník. Souhlas je svobodný, je-li dán bez nátlaku. Souhlas je informovaný, jsou-li Klientovi před jeho poskytnutím podány informace podle odstavce 6 tohoto článku. Bez Souhlasu Klienta nebudou Služby poskytnuty. Klient může až do započetí poskytování Služeb Souhlas kdykoli odvolat. Náhlé přerušení již poskytovaných Služeb může Klientovi způsobit škodu, v ojedinělých případech i vážné poškození zdraví nebo ohrožení života.
 9. V případě nezletilého Klienta nebo Klienta s omezenou svéprávností přísluší právo na informace a zodpovězení dotazů podle odst. 6 a 7 tohoto článku také zákonnému zástupci Klienta. Takovému Klientovi budou informace poskytovány způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost a schopnost porozumět dané informaci.
 10. Na začátku každého následného úkonu při poskytování Služeb je Poskytovatelem zhodnocen předchozí úkon při poskytnutí Služeb a následně je buď pokračováno v poskytování Služeb, nebo je doporučena změna. Od provedení dalšího úkonu Služby může být také upuštěno, jestliže se tak Poskytovatel s Klientem dohodnou. Budou-li na základě Smlouvy poskytovány zdravotní Služby, bude proveden záznam ve zdravotní dokumentaci Klienta.

Práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele

 1. Klient podpisem Souhlasu prohlašuje, že (a) je plně svéprávný vyjma případů, kdy dochází k poskytování Služeb Klientovi se souhlasem jeho zákonného zástupce (b) před zahájením poskytování Služeb se důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, kterým zcela porozuměl a souhlasí s tím, že se tyto podmínky stanou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Služeb.
 2. Klient je oprávněn: (a) být Poskytovatelem plně informován o Službách, zejména jejich rozsahu včetně možných účinků, případných rizik a alternativních možností poskytnutí Služeb, termínu jejich poskytnutí, ceně a způsobu jejich úhrady (b) na řádné poskytnutí Služeb (c) znát jméno a příjmení pracovníků přímo zúčastněných na poskytování Služeb (d) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytnutí Služeb přímo zúčastněny (e) reklamovat vady poskytovaných Služeb podle čl. VIII těchto Obchodních podmínek a (f) kdykoliv v průběhu poskytování Služeb s Poskytovatelem konzultovat postup poskytování Služeb.
 3. Klient je povinen: (a) pravdivě, úplně a přesně informovat Poskytovatele před zahájením i v průběhu poskytování Služeb o sobě a svém zdravotním stavu a jeho dosavadním vývoji, včetně informací o infekčních onemocněních, o zdravotních a jiných souvisejících službách poskytovaných jinými poskytovateli, užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a o dalších skutečnostech podstatných pro poskytování Služeb. Za tímto účelem Klient vyplní dotazník, který tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek (b) poskytovat součinnost při poskytování Služeb (c) zaplatit Poskytovateli v určených lhůtách Zálohu, je-li požadována, která může být i ve výši ceny Služby. Povinnosti podle tohoto odstavce má také zákonný zástupce Klienta.
 4. Poskytovatel je povinen: (a) poskytnout Klientovi veškeré informace podle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy (b) na žádost Klienta mu pří splnění podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami potvrdit termín řádně objednané Služby (c) řádně poskytnout sjednanou Službu. Služba je poskytnuta řádně, jestliže byla provedena podle zásad odbornosti. Poskytovatel však neodpovídá za dosažení chtěného výsledku, který se nemusí dostavit.
 5. Jsou-li Klientovi poskytovány zdravotní Služby a požádá-li o to Poskytovatele, umožní mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu nahlédnout do záznamů, které o něm vede a pořídit si z nich výpisy, opisy nebo kopie. Jsou-li Klientovi poskytovány zdravotní Služby, je Klient oprávněn před zahájením poskytování Služeb určit osoby, které mají být informovány o jeho zdravotním stavu, a také může určit, zda jsou tyto osoby oprávněny nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím Služeb, jestliže Klient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním Služeb a nejde o Služby, které lze poskytnout bez souhlasu. Klient může určit osoby nebo vyslovit zákaz podávat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po zahájení poskytování Služeb, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Pro tomto případě Klient vyplní formulář „Vyjádření souhlasu/nesouhlasu s podáním informací o zdravotním stavu“. Formulář vyplní a podepíše jej Klient a Poskytovatel. Tento formulář je součástí zdravotnické dokumentace vedené o Klientovi. Součástí formuláře je rovněž sdělení Klienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu podávány.

Cena Služeb a její úhrada

 1. Cena Služby je stanovena v ceníku Poskytovatele, který je dostupný na webových stránkách Poskytovatele. Pro Služby estetické medicíny  se jedná o stránky na adrese: www.bbclinic.cz a pro Služby kosmetického ošetření  na adrese: www.bbstudio.cz.
 2. Cena Služby je uváděna včetně DPH.
 3. Cena jednotlivé Služby je splatná vždy v den využití Služby.
 4. Zaplacením ceny nebo Zálohy se rozumí předání hotovosti, platba platební kartou na terminálu Poskytovatele, připsání peněžité částky na účet poskytovatele platebních služeb Poskytovatele.
 5. Úhradu může Klient provést (a) bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet poskytovatele platebních služeb Poskytovatele: č.ú.:………………………. u plateb v Kč, č.ú.: …………………….. u plateb v EUR, mezinárodní tvar účtu je: IBAN:…………………………………. (b) platební kartou na terminálu v provozovně Poskytovatele (c) platbou v hotovosti.
 6. Klient je povinen zaplatit vstupní konzultaci ve výši 490 Kč, v případě že dojde k uskutečnění výkonu, poskytovatel tuto částku odečte z ceny zákroku (ošetření).

Storno podmínky

 1. Nemůže-li se Klient dostavit v termínu návštěvy potvrzeném Poskytovatelem, je povinen omluvit se nejpozději do 18:00 hodin předchozího pracovního dne, a to pro Služby BEAUTY BODY CLINIC buď telefonicky na tel. +420 720 980 530 nebo e-mailem na spojení: info@bbclinic.cz nebo osobně na adrese Kosmická 19, 149 00 Praha 4, pro Služby kosmetického ošetření  buď telefonicky na tel. č  +420 777 957 458 (nebo prostřednictvím SMS zprávy na toto mobilní tel. číslo) nebo +420 272 657 133 nebo e-mailem na spojení: info@bbstudio.cz nebo osobně na adrese Kosmická 17, 149 00 Praha 4. Jestliže se Klient opakovaně nedostaví bez předchozí omluvy, zaplacená Záloha (maximálně v ceně Služby, která měla být v uvedeném termínu poskytnuta) mu nebude Poskytovatelem vrácena. Záloha může být Klientovi vrácena, pokud prokáže, že se ze závažných důvodů nemohl dostavit v potvrzeném termínu, přičemž každý takový případ bude řešen Poskytovatelem individuálně.
 2. Zakoupené permanentky jsou platné pouze šest (6) měsíců od data jejich zakoupení. Poskytovatel není povinen dobu jejich platnosti prodloužit, ať už má Klient pro tento požadavek jakýkoliv důvod. Výjimku tvoří pouze nemožnost využití z důvodu těhotenství.
 3. V případě, že zakoupená Služba (formou koupě permanentky) Klientovi nevyhovuje ať již z osobních, zdravotních či jiných důvodů nebo Klient nechce poskytnutí Služby podstoupit, může požádat Poskytovatele o převedení částky na permanentce na jinou Službu. Poskytovatel nevrací částky uhrazené při nákupu permanentky.

Smlouva na poskytnutí Služby

 1. Smlouva na poskytnutí Služby je uzavřena, jakmile Klient její uzavření potvrdí vyplněním dotazníku tvořícího přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek a podpisem Souhlasu.
 2. Klient může písemně vypovědět Smlouvu pouze ze závažných důvodů. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Poskytovateli,  na adresu: Kosmická 19, 149 00 Praha 4 na adresu: Kosmická 17, 149 00 Praha 4. Písemná forma je zachována, je-li výpověď doručena Poskytovateli e-mailem na adresu:  info@bbclinic.cz nebo info@bbstudio.cz, v takovém případě je Klient povinen uvést v e-mailu celé jméno a příjmení, datum narození, identifikaci Smlouvy o Službě (termín uzavření, předmět Služby) a důvod výpovědi. Neprokáže-li Klient závažné důvody pro výpověď Smlouvy, je výpověď neplatná. Důvody výpovědi bude Poskytovatel řešit s Klientem individuálně.
 3. Poruší-li Klient v rozporu s článkem III. odst. 3 písm. b) těchto Obchodních podmínek svou povinnost poskytovat součinnost při poskytování Služby bez závazných důvodů, je Klient povinen uhradit poskytovateli plnou cenu Služby.
 4. Poskytovatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu v případě, že ztratí způsobilost poskytovat sjednané Služby nebo v případě, že zdravotní stav Klienta nedovoluje poskytování Služeb. Výpověď je účinná jejím doručením na korespondenční nebo na e-mailovou adresu Klienta, kterou uvedl při podpisu těchto Obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Klienta je Poskytovatelem poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Osobní údaje Klienta budou Poskytovatelem zpracovávány, shromažďovány a uchovávány pouze pro účely plnění Smlouvy. Klient souhlasí, aby Poskytovatel shromažďoval, uchovával a zpracovával jeho citlivé osobní údaje v rozsahu dle čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek  v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Služby (dále společně jako „Osobní údaje“). Uvedený souhlas je poskytován pouze pro účely poskytování Služby.
 3. Klient bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně Osobních údajů.
 4. Klient prohlašuje, že byl Poskytovatelem v souladu s Nařízením GDPR informován o: (a) Rozsahu zpracování Osobních údajů (b) Zdrojích Osobních údajů (c) Kategoriích Osobních údajů, které jsou předmět zpracování (d) Kategoriích subjektů údajů (e) Účelu zpracování Osobních údajů (f) Způsobu zpracování a ochrany osobních údajů (g) Době zpracování Osobních údajů (h) Právech subjektů údajů. Tuto povinnost Poskytovatel splní seznámením Klienta s „Prohlášením o zpracování osobních údajů“, které Klient obdrží při podpisu Souhlasu, a které je rovněž k dispozici na webových stránkách Poskytovatele: www.bbclinic.cz nebo www.bbstudio.cz.

Reklamace

 1. Poskytovatel informuje Klienta o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění.
 2. Klient je oprávněn Službu reklamovat. O uplatněné reklamaci vydá Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení. Reklamovat nelze újmy, které vznikly Klientovi jeho vlastním zaviněním, případně porušením jeho povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami.
 3. Reklamace musí být uplatněna písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady. K později učiněným reklamacím nebude brán vzhledem k povaze Služby zřetel. Reklamace musí obsahovat popis vady, v čem spočívá a jak se projevuje. Uplatnění reklamace bude Klientem zasláno v listinné formě na adresu: pro Služby BEAUTY BODY CLINIC: Kosmická 19, 149 00 Praha 4, nebo Kosmická 17, 149 00 Praha 4. Písemná forma je zachována, je-li reklamace doručena Poskytovateli e-mailem. Pro Služby BEAUTY BODY CLINIC může být výpověď doručena na adresu: info@bbclinic.cz,  info@bbstudio.cz. Při zaslání výpovědi e-mailem je Klient povinen uvést v e-mailu celé jméno a příjmení, datum narození, identifikaci Smlouvy o Službě (termín uzavření, předmět Služby) a další náležitosti stanovené v tomto odstavci. Reklamaci je možné učinit také osobně v provozovně, pro Služby BEAUTY BODY CLINIC na adrese: Kosmická 19, 149 00 Praha 4, popř. na adrese Kosmická 17, 149 00 Praha 4 – Háje.
 4. Reklamaci vyřizuje Poskytovatel, a to neprodleně dle svých možností, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Určí-li tak Poskytovatel v průběhu vyřizování reklamace, je Klient povinen dostavit se k Poskytovateli ke kontrolní návštěvě za účelem posouzení stavu Klienta.  O vyřízení reklamace vydá Poskytovatel Klientovi písemné p otvrzení.
 5. Poskytovatel neodpovídá Klientovi za jakoukoli přímou či nepřímou majetkovou nebo nemajetkovou újmu, která mu vznikne v souvislosti s poskytováním Služby jeho zaviněním, popř. v důsledku porušení jeho povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem může být uskutečňována buď osobně, a to pro Služby BEAUTY BODY CLINIC na adrese Kosmická 19, 149 00 Praha 4, písemně, e-mailem na spojení: info@bbclinic.cz nebo telefonicky na tel. č.: +420 720 980 530, pro kosmetické služby Služby na adrese: Kosmická 17, 149 00 Praha 4, písemně, emailem na spojení: info@bbstudio.cz nebo telefonicky na telefonním č.: +420 777 957 458 nebo 420 272 657 133. Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.
 2. Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně změnit s tím, že změna bude Klientovi oznámena jejich zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele, pro Služby BEAUTY BODY CLINIC www.bbclinic.cz a  www.bbstudio.cz. Změny Obchodních podmínek nabývají vůči Klientovi účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, nejdříve však v den jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele. Pokud Klient se změnami nesouhlasí, že oprávněn Smlouvu vypovědět.
 3. Veškeré právní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. V případě spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: https://adr.coi.cz/CS.
 4. Toto znění Obchodních podmínek nabývá platnosti dne
  25.5.2018 a účinnosti jejich uveřejněním na webových stránkách Poskytovatele.
Beauty Body Clinic
Vyhledávání
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ODBĚR NOVINEK
Zadáním adresy souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.